Articles

extern levatorresektion för involutionell ptos: är intraoperativ suturjustering nödvändig för bra resultat?

abstrakt

syfte: att direkt jämföra en algoritmisk extern levatorresektionsteknik med valet av intraoperativ justering till samma teknik utan intraoperativa justeringar.

metoder: en sekventiell kontrollerad prospektiv jämförande kohortstudie. Två kohorter jämfördes: en historisk kontrolljustering och en experimentell icke-justeringsgrupp. Fjorton patienter, 25 ögonlock, var i den historiska kohorten; och 15 patienter, 23 ögonlock, var i icke-justeringskohorten. Primära förvärvade ptospatienter som uppfyllde inklusionskriterier övervägdes. Alla patienter genomgick en standardiserad extern levatorresektionsteknik. Intraoperativa justeringar utfördes endast i den historiska kohorten. Ålder, uppföljningstid, kirurgisk tid och marginalreflexavstånd 1 (MRD1) samlades in. Statistisk analys utfördes med användning av Mann-Whitney U-testet. Statistisk signifikans var p < 0,05. Primära och sekundära resultatmått var postoperativ MRD1 minus mål MRD1 respektive kirurgisk tid.

slutsatser: den externa levatorresektionen, som använder en standardiserad algoritmmetod, är en effektiv teknik för involutionell ögonlocksptos. Med ljudteknik kan denna metod utföras utan behov av intraoperativ justering, vilket sparar operativ tid och uppnår liknande resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.