Articles

leukocytoza Paraneoplastyczna i trombocytoza wtórna do wzrostu IL‐6 w czerniaku przerzutowym

49‐letni mężczyzna z przerzutem czerniaka w stadium 4 do wielu narządów, w tym wieloogniskowych zmian kostnych, został skierowany do oceny kilkumiesięcznej trwałej leukocytozy i trombocytozy. Pacjent zatwierdził zmęczenie spowodowane chemioterapią i immunoterapią, ale w inny sposób zaprzeczył gorączce, duszności, krwawieniu, krzepnięciu lub stosowaniu kortykosteroidów w wywiadzie. Badanie fizykalne wykazało częstoskurcz i tkliwość w prawym górnym kwadrancie brzucha, bez limfadenopatii lub splenomegalii.

morfologia krwi wykazała stężenie hemoglobiny 10,7 g / dL, MCV 84 fL i liczbę płytek krwi 728 × 109/L. liczba białych krwinek wynosiła 18,3 × 109/L z 71% neutrofilami, 19% limfocytami, 8% monocytami, 1% eozynofilami i 1% bazofilami. Rozmaz krwi obwodowej wykazał erytroblastozę, z obecnością echinocytów i kilku dakryocytów i fragmentowanych krwinek czerwonych, kilku gigantycznych płytek krwi i rozległych zlepionych płytek krwi oraz dużych dojrzałych limfocytów ziarnistych w przebiegu nowotworu (ryc. 1). Nie było śladów krążących wybuchów. Poziom czynnika wzrostu kolonii granulocytów wynosił 36, 2 pg/mL, co mieściło się w normalnym zakresie (RR < 39, 1 pg / mL). Stwierdzono, że poziom interleukiny 6 (IL‐6) jest podwyższony o 10 pg/mL (RR 0-5 pg/mL).

obraz
rysunek 1
diagnozowanie paraneoplastycznej leukocytozy i trombocytozy w rozmazach krwi obwodowej z przerzutami, wykazujących (a) reaktywną trombocytozę z rozległym zlepianiem płytek (czarna stała strzałka). B) prawidłowa morfologia granulocytów i brak innych cech dysplastycznych. C) polichromatofilny erytroblast i retikulocytopenia wskazująca na szpiczaka (plama Wrighta‐Giemsa). Oryginalne powiększenie ×100

IL-6 jest plejotropową cytokiną immunomodulującą, która promuje wzrost guza poprzez hamowanie apoptozy i jest wytwarzana w stanach zapalnych i nowotworowych przez kilka typów komórek, w tym komórki czerniaka. Wykazano, że IL‐6 zwiększa produkcję trombopoetyny i płytek krwi, a także koreluje z hematopoezą innych linii komórkowych. IL-6 częściej wiąże się z reaktywną zakrzepicą i jest rzadką przyczyną klonalnej trombocytozy. Mechanizm leukocytozy został opisany jako wtórny do IL-6 indukujący neutrofile poprzez mobilizację neutrofili przez demarginalizację, a także poprzez przyspieszenie uwalniania neutrofili przez szpik kostny. Podwyższone stężenie IL‐6 w surowicy jest związane z gorszym rokowaniem u pacjentów z niektórymi typami nowotworów, w tym czerniakiem. Biorąc pod uwagę wyniki rozmazu krwi obwodowej, doszliśmy do wniosku, że leukocytoza i trombocytoza tego pacjenta były paraneoplastycznym wynikiem podwyższonej IL‐6 w leczeniu agresywnego czerniaka z przerzutami z cechami szpiczaka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.