Articles

Czy Mutexy są potrzebne w javascript?

SEMAFOR JavaScript

Semafor Javascript / test-and-set / lock?, JavaScript nie ma semantyki blokowania, ponieważ JS nie jest językiem wielowątkowym. Wiele wątków może działać tylko jednocześnie w całości czy istnieje coś takiego jak atomic test-and-set, SEMAFOR lub blokada w Javascript? Mam javascript wywołujący asynchroniczne procesy w tle za pośrednictwem niestandardowego protokołu(proces w tle dosłownie działa w oddzielnym procesie, niezwiązanym z przeglądarką).

równoległa Praca Za pomocą semafora JavaScript, jest to prosta, ale bardzo skuteczna implementacja semafora , służąca do łatwej równoległej pracy w JavaScript/TypeScript. I przypomnijmy sobie mój opis semaforów: prośby o zasób powinny wstrzymać się w oczekiwaniu na dostęp do zasobu. Rodzi to ciekawą komplikację, ponieważ JavaScript jest dziwnym językiem.

prosta implementacja semafora w JS * GitHub, function Semaphore (max) {. var counter = 0;. var waiting = ;. var take = function () {. if (waiting.długość > 0 && licznik < max) {. counter++;. let promise jest to prosta, ale bardzo skuteczna implementacja semafora, służąca do łatwej równoległości pracy w JavaScript / TypeScript. I chociaż biblioteki do tego mogą być dostępne, jakość jest różna, a wdrażanie własnych rzeczy jest zabawne.

JavaScript mutex promise

używając promises, możemy zaimplementować podobny pomysł w JavaScript. Nasz Mutex utrzyma kolejkę funkcji, a funkcje te mają zwracać obietnice. Po przekazaniu nowej funkcji jest ona dodawana do kolejki. Jeśli mutex nie jest aktualnie zajęty, funkcja jest natychmiast przesuwana poza kolejkę i wykonywana.

obietnica to specjalny obiekt JavaScript, który łączy „kod produkujący” i „Kod zużywający” razem. W kategoriach naszej analogii: jest to

JavaScript runtime jest jednowątkowy, ale asynchroniczny charakter obietnic wprowadza konieczność synchronizacji dostępu do zasobów w niektórych przypadkach użycia. Obsługa zdarzeń jest asynchroniczna

blokada w JavaScript

blokady nadal mają zastosowanie w JS. Z mojego doświadczenia wynika, że musiałem używać tylko blokad, aby zapobiec klikaniu spamu na elementy wykonujące połączenia AJAX. Jeśli masz loader skonfigurowany do połączeń AJAX, nie jest to wymagane (jak również wyłączenie przycisku po kliknięciu).

jak zablokować lub zamrozić obiekt w JavaScript w tym artykule wyjaśniono, jak zapobiec zmianie definicji obiektu.Blokowanie lub zamrażanie obiektu może być wykonane z obiektem.metoda zamrażania(obj). Metoda opis obiektu.metoda freeze () zamarza obiekt: zapobiega dodawaniu do niego nowych właściwości. Również

właściwość lock() interfejsu ScreenOrientation blokuje orientację dokumentu zawierającego dokument do jego domyślnej orientacji. Ekranowanie Składni.blokada (orientacja) parametry orientacja typ blokady orientacji. Jeden z następujących: „dowolny „”naturalny „”krajobraz „”portret „”portret-podstawowy „”portret-wtórny „” krajobraz-podstawowy

asynchroniczny-mutex

asynchroniczny-mutex, Mutex. Termin „mutex” zwykle odnosi się do struktury danych używanej do synchronizacji współbieżnych procesów działających na różnych wątkach. Na przykład, przed uzyskaniem dostępu do npm zainstalować async-mutex Biblioteka jest napisana w maszynopisie i będzie działać w każdym środowisku, które obsługuje ES5, ES6 obietnic i tablicy.isArray. W starożytnych przeglądarkach można używać podkładki (np. core-js). Do korzystania z tej biblioteki z maszynopisem nie są wymagane żadne zewnętrzne typy (wersja >= 2).

DirtyHairy / async-mutex: mutex do synchronizacji async, o async-mutex · Mutex (skrót od mutual exclusion) jest blokadą. Gdy ktoś zdobędzie blokadę, wszelkie inne próby jej zdobycia zablokują się, dopóki npm nie zainstaluje async-mutex Biblioteka jest napisana w maszynopisie i będzie działać w każdym środowisku obsługującym obietnice ES5, ES6 i Array.isArray. W starożytnych przeglądarkach można używać podkładki (np. core-js). Do korzystania z tej biblioteki z maszynopisem nie są wymagane żadne zewnętrzne typy (wersja >= 2).

Synchronizuj kod JavaScript z Async-Mutex, mutex jest encją, która pozwala na synchronizację wielu jednoczesnych procesów poprzez blokowanie i czekanie. Terminologia używana zależy nieco od napisałem prosty prymityw synchronizacji, że mogę użyć z operacjami asynchronicznymi na zewnętrznej usłudze REST, aby nie wywoływać go dwa razy z różnych wątków i mieć jedno wywołanie fail z powodu nie ha

JavaScript locker

jak zaimplementować blokadę w JavaScript, blokada jest wątpliwym pomysłem w JS, który ma być bez wątków i nie wymaga ochrony współbieżności. Chcesz połączyć połączenia Stwórz własną szafkę treści z HTML i JavaScript zaktualizowany 3 maja 2018 przez David Adams odwiedzałem ostatnio sporo blogów i to, co widziałem na niektórych z nich, to szafka treści, na przykład, aby odblokować przycisk pobierania, który musisz udostępnić lub polubić post.

Blokada, interfejs blokady API Web Locks zapewnia nazwę i tryb wcześniej żądanej blokady, która jest odbierana w wywołaniu zwrotnym do JavaScript ma Model współbieżności oparty na „pętli zdarzeń”. Ten model jest zupełnie inny niż model w innych językach, takich jak C czy Java. Środowisko wykonawcze JavaScript zawiera kolejkę wiadomości, która jest listą wiadomości do przetworzenia.

Stwórz własną szafkę treści za pomocą HTML i JavaScript, Zabezpiecz swoje treści za pomocą niestandardowej szafki treści społecznościowych zbudowanej z HTML, CSS i JavaScript. Dowiedz się, jak tworzyć własne z javascript locker-Service security-review libraries. share / improve this question | follow / edited Mar 24 ’19 at 21: 46. Dave Humm. 4,877 5 5 złote odznaki 17 17

NodeJS mutex

Obsługa warunków Rasowych w NodeJS używając Mutex, mutex jest obiektem wzajemnego wykluczenia, który tworzy zasób, który może być współdzielony między wieloma wątkami programu. Zasobem może być node-mutex. Jak zainstalować npm install node-mutex node-mutex zapewnia synchroniczność krytycznych bloków kodu w wielu instancjach nodejs. Osiąga się to za pomocą redis i sprytnego podejścia do zarządzania zamkami.

async-mutex, zastanawiam się, czy mutexy / blokady są wymagane do dostępu do danych w węźle.js. Nie! Zdarzenia są obsługiwane w momencie, gdy nie ma innego kodu do uruchomienia, zastanawiam się, czy muteksy / blokady są wymagane do dostępu do danych w węźle.js. Na przykład, powiedzmy, że stworzyłem prosty serwer. Serwer udostępnia kilka metod protokołu do dodawania i usuwania węzła fr

.JS i Mutexes, Jak zsynchronizować węzeł.kod asynchroniczny js wykorzystujący mutex oparty na obietnicy. Obsługa warunków wyścigu w NodeJS za pomocą Mutex September 17, 2019 Mathilde Duboille 4 min Czytaj nawet jeśli JavaScript jest jednowątkowy, mogą wystąpić problemy z współbieżnością, takie jak warunki wyścigu ze względu na asynchronizm.

Mutex async javascript

ten pakiet implementuje prymitywy do synchronizacji operacji asynchronicznych w Javascript. Mutex. Termin „mutex” zwykle odnosi się do struktury danych używanej do synchronizacji współbieżnych procesów działających na różnych wątkach. Na przykład, przed uzyskaniem dostępu do zasobu innego niż threadsafe, wątek zablokuje mutex.

async-mutex jest pakietem npm, który implementuje algorytmy synchronizujące, pozwalając na deterministyczną kontrolę zdarzeń asynchronicznych. Synchronizującymi prymitywami są Mutex i Semafor .

najlepsze fragmenty kodu JavaScript przy użyciu async-mutex (pokazuje 3 najlepsze wyniki z 315) najczęściej używane funkcje async-mutex. Mutex.acquire; release; popularne w JavaScript.

JavaScript mutex library

DirtyHairy / async-mutex: mutex do synchronizacji async, ta biblioteka rozwiązuje problem poprzez zastosowanie koncepcji mutex do Javascript. Blokowanie mutex zwróci obietnicę, która zostanie rozwiązana, gdy mutex stanie się biblioteką, która rozwiązuje problem poprzez zastosowanie koncepcji mutex do Javascript. Zablokowanie mutex zwróci obietnicę, która zostanie rozwiązana, gdy mutex stanie się dostępny. Po zakończeniu procesu asynchronicznego (zwykle biorąc wiele obrotów pętli zdarzenia), wywołanie zwrotne dostarczane do wywołującego jest wywoływane w celu zwolnienia mutex, umożliwiając

asynchroniczny-mutex, ten artykuł pokazuje, jak zastosować koncepcję mutex do JavaScript w celu uniknięcia warunków wyścigu. Przykład. Jako przykład problemu w świecie wywołań zwrotnych javascript asynchronicznych ta Biblioteka zapewnia mechanizm, aby zapewnić zasoby w najnowszej wersji 1.2.0-Zaktualizowano Lut 13, 2015 wzajemne wykluczenie

JavaScript Mutex: Synchronizowanie operacji asynchronicznych, tak, mutexy mogą być wymagane w Javascript podczas dostępu do zasobów, które są współdzielone między kartami / oknami, jak localStorage. Na przykład, jeśli prosta Biblioteka js Mutex, która działa zarówno w przeglądarce i NodeJS. Biblioteka zapewnia, że kod asynchroniczny będzie czekał, aż mutex zostanie odblokowany, nawet jeśli został zablokowany z innej karty. Zwykle jest to przypadek użycia, gdy musisz wykonać żądanie serwera i chcesz się upewnić, że zostanie wykonane tylko jedno jednoczesne żądanie, inne będą czekać, aż

więcej artykułów

 • piękny ekran powitalny w Android Studio
 • suma wierszy i kolumn sumy macierzy w C++
 • przykład jQuery AJAX aspsnippets
 • funkcja Haskella monad
 • kątowy/materiałowy format datepicker
 • wywołanie metody kontrolera z przycisku Widok kliknij
 • App.konfiguracja appsettings
 • Mkdir nie może utworzyć pliku katalogu istnieje
 • CSS skaluj rozmiar czcionki, aby dopasować div
 • biała strona Internet Explorer 11
 • opcjonalny parametr trasy Laravel
 • CSS setTimeout
 • pamięć współdzielona w C++ boost
 • operacja putbucketversioning podany identyfikator klucza dostępu AWS nie istnieje w naszych rekordach
 • czytnik aparatu Lightning na kartę SD Brak zdjęć do zaimportowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.