Articles

21 cennych lekcji życia z Księgi Przysłów

Księga Przysłów jest wypełniona cennymi lekcjami życia, które ty I ja możemy wdrożyć w naszym codziennym życiu. Ta biblijna księga została napisana częściowo przez Salomona, syna króla Dawida. Salomon jest również uważany za kluczową postać w biblijnej Księdze Koheleta.

Poniżej znajduje się 21 cennych lekcji życia z Księgi Przysłów:

jak zdobyć przyjaciół

Księga Przysłów wzywa, że aby mieć przyjaciół, musimy być gotowi przedłużyć naszą przyjaźń z innymi.

przysłowie chp 18 v 24 stwierdza:

człowiek, który ma przyjaciół musi okazać się przyjazny.

Znaczenie bojaźni Bożej

przysłowia wyjaśniają, że Bojaźń Pańska jest naprawdę podstawą życia, wiedzy i mądrości. Istnieje kilka odniesień na temat znaczenia rozwijania lęku przed Panem.

Rozdział 1 vs 7: Bojaźń Pańska jest początkiem poznania: ale głupcy gardzą mądrością i instrukcją.

Rozdział 9 wers 10: Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości i poznania Świętego zrozumienia.

Rozdział 14 wers. 26: w bojaźni Pańskiej jest silne zaufanie, a jego dzieci będą miały miejsce schronienia.

Rozdział 14 vs.27: Bojaźń Pańska jest źródłem życia, aby wyjść z sidła śmierci.

Rozdział 19 wers. 23: Bojaźń Pańska dąży do życia, a kto ją ma, będzie zadowolony na wieki, nie będzie nawiedzony złem.

rozdz. 24 vs. 21: Synu mój! bój się Pana i króla, a nie mieszaj się z tymi, którzy się odmieniają.

Rozdział 22 werset 4: przez pokorę i bojaźń Pańską są bogactwa, honor i życie.

Znaczenie zdobywania mądrości

Salomon będąc najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył, opisał mądrość jako najważniejszą rzecz, której powinniśmy szukać nawet więcej niż złota i rubinów. Poniżej znajdują się odniesienia biblijne:

Rozdział 2 wers. 10-11: kiedy mądrość wchodzi do serca twego, a wiedza przyjemna jest duszy twojej; Roztropność cię ochroni, rozum cię ochroni.

rozdz. 7 wers. 4: powiedz mądrości: Tyś jest siostra moja, a zawołaj roztropną krewną.

Rozdział 14 wers. 8: mądrość roztropnego polega na zrozumieniu jego drogi; ale głupstwo głupców jest oszustwem.

Rozdział 15 W. 7: wargi mądrych rozpraszają wiedzę; ale serce głupich tego nie czyni.

Rozdział 16 kontra 16: o ile lepiej zdobyć mądrość niż złoto! I aby uzyskać zrozumienie, raczej być wybranym niż srebrem!

rozdz. 16 vs. 20: Kto mądrze posługuje się rzeczą, znajdzie dobro; a kto ufa Panu, szczęśliwy jest.

rozdz. 16 vs. 21: mądrzy w sercu zwani będą roztropnymi, a słodycz warg wzmaga naukę.

rozdz. 18 wers. 1: przez pożądanie człowiek, rozdzielywszy się, szuka i łączy się z wszelką mądrością.

Rozdział 24 wers. 3: przez mądrość budowany jest dom, a przez zrozumienie budowany jest.

rozdz. 24 wers. 5: mędrzec jest silny; owszem, człowiek wiedzy zwiększa siłę.

jak trenować dziecko

przysłowia dostarczają cennych klejnotów na temat tego, jak trenować dziecko:

Rozdział 22 vs.6: trenuj dziecko w taki sposób, w jaki powinno iść: a kiedy będzie Stare, nie odejdzie od niego.

rozdz. 22 vs. 15: głupota jest związana w sercu dziecka, ale pręt korekcji odpędzi ją daleko od niego.

rozdz. 23 vs. 13-14: nie powstrzymuj się od korygowania dziecka; bo jeśli go uderzysz rózgą, nie umrze. Uderzysz go rózgą, a wybawisz duszę jego z piekła.

wartość w pracowitości i przygotowaniu

kilka przykładów istnieje w przysłowiach na temat wartości pracowitości, planowania i przygotowania. Poniżej znajduje się kilka z tych odniesień.

Rozdział 20 w. 13: nie śpij, byś nie przyszedł do ubóstwa; otwórz oczy, a będziesz nasycony chlebem.

rozdz. 22 vs. 29: widzisz człowieka pilnego w swojej sprawie? Stanie przed królami, nie stanie przed ludźmi złośliwymi.

Rozdział 29 wers. 18: gdzie nie ma wizji, lud ginie; ale kto strzeże prawa, szczęśliwy jest.

rozdz. 30 vs. 25: mrówki to ludzie nie silni, ale latem przygotowują swoje mięso.

zasady etykiety

jak zachowywać się w różnych okolicznościach i sytuacjach są opisane w Księdze Przysłów.

rozdz. 20 vs. 1: wino jest kpiną, mocny napój szaleje, a kto się przez to zwiedzie, nie jest mądry.

Rozdział 23 vs1-3: gdy siedzisz, aby jeść z władcą, rozważ pilnie to, co jest przed tobą, i przyłóż nóż do gardła, jeśli jesteś człowiekiem, który ma apetyt. Nie pragnij jego delikatności: bo są zdradliwe mięso.

korzyść z kontrolowania naszego języka

zarządzanie naszymi ustami jest ważną cnotą, która podkreśla przysłowia. Przypowieści Salomona 13 wers 3, opisuje człowieka, który strzeże języka swego, jako tego, który strzeże życia swego. Dodatkowe biblijne odniesienia do tej korzyści są następujące:

Rozdział 15 wers. 2: Język mędrców dobrze używa wiedzy; ale usta głupców głoszą głupotę.

Rozdział 17 wers. 28: nawet głupiec, gdy milczy, uważany jest za mądrego, a kto zamyka usta, uważany jest za człowieka rozumnego.

Rozdział 18 vs. 21: śmierć i życie są w mocy języka, a ci, którzy go miłują, będą jeść jego owoce.

Rozdział 21 vs. 23: Kto strzeże ust swoich i języka swego strzeże duszy swojej od ucisków.

Rozdzial 29 vs. 21: glupi wypowiada caly rozum; ale mędrzec trzyma go do pózniej.

potrzeba zarządzania naszym temperamentem

przysłowia upomniają nas, abyśmy kontrolowali naszą chęć złości i opisują osobę z samokontrolą jako osobę o wielkim zrozumieniu w rozdziale 14 vs 29. Poniżej znajdują się dodatkowe wersety, które wspierają

Rozdział 12 vs. 16: gniew głupca jest obecnie znany: ale roztropny człowiek przykrywa wstyd.

Rozdział 14 vs. 17: Kto się wkrótce gniewa, postępuje głupio, a człowiek o złych zamiarach jest znienawidzony.

Rozdział 16 wers. 32: Kto jest powolny, lepszy jest gniew niż możny; a kto rządzi duchem swoim, niż ten, który bierze miasto.

Rozdział 19 vs. 11: rozróżnienie człowieka odkłada swój gniew, a jego chwałą jest przejść nad przestępstwem.

Rozdział 22 vs. 24-25: Nie zaprzyjaźniaj się z gniewnym mężczyzną; a z człowiekiem zapalczywym nie pójdziesz; snać się nie nauczysz dróg jego, a nie usidlisz duszy swojej.

Rozdzial 29 vs. 22: gniewny czlowiek wznieca spory, a Wsciekly czlowiek obfituje w przestepstwa.

Znaczenie mentoringu

przysłowia w licznych wersetach odnoszą się do przyjaciół jako doradców i mentorów. Istnieje kilka pism w przysłów, które nakłania Ciebie i mnie do przestrzegania mądrej rady. Przysłowia pouczają również, że nasi przyjaciele powinni być również mentorami. Czy nam się to podoba, czy nie, ich cechy będą na nas ścierać.

Poniżej znajdują się niektóre z tych wersetów:-

przysłowie Rozdział 1 v 5 stwierdza:
mądry człowiek usłyszy i zwiększy naukę, a człowiek rozumny osiągnie mądre rady.

przysłowia Rozdział 15 v 22 stwierdza:
bez rady cele są rozczarowane: ale w mnóstwie doradców są one ustalone.

Księga Przysłów Rozdział 27 v 17 stwierdza:
żelazo wyostrza żelazo, tak więc człowiek wyostrza oblicze swego przyjaciela.

przysłowia Rozdział 27 v 9 również odbija się echem podobnych uczuć:
maść i Perfumy radują serce: tak czy słodycz przyjaciela człowieka przez serdeczne Rady.

osobowość przyjaciół

przysłowia wyraźnie napomina Ciebie I mnie, aby nie przyjaźnić się z ludźmi, którzy są źli i gorący temperament. Przyjęcie tych cech spowoduje tylko kłopoty.

Księga Przysłów Rozdział 22 v 24-25 stwierdza:
nie zaprzyjaźniaj się z człowiekiem gniewnym, a z człowiekiem wściekłym nie pójdziesz, abyś się nie nauczył jego dróg i nie wpadł w sidła duszy swojej.
zamiast tego ty i ja powinniśmy wybrać przyjaciół, którzy są mądrzy, aby ich mądre powiedzenia i styl życia pozytywnie wpłynęły na nas.

przysłowia rozdział 13 v 20 państw:
kto chodzi z mędrcami, mędrzec będzie; ale towarzysz głupców zginie.

korzyść z posłuszeństwa rodzicom

przysłowia zachęcają dzieci do posłuszeństwa matce i ojcu.

przypowieści Rozdział 1 V 8-9
synu mój, słuchaj instrukcji ojca twego, a nie opuszczaj prawa matki twojej; albowiem będą ozdobą łaski dla twojej głowy i łańcuchami na szyi twojej.

przypowieści Rozdział 4 v 1-2
Słuchajcie, dzieci, instrukcji ojca i dbajcie o zrozumienie. Bo ja daję wam dobrą naukę, nie opuszczajcie mojego prawa.

przypowieści Rozdział 6 vs. 20-22
synu mój, przestrzegaj przykazania Ojca twego, a nie opuszczaj prawa matki twojej; zwiąż je ustawicznie na sercu swoim, A zawiąż je na szyi twojej. Gdy pójdziesz, poprowadzi cię; gdy zaśniesz, będzie cię strzegł; a gdy się obudzisz, będzie mówił z Tobą.

wartość czczenia Pana

przysłowia radzą nam, abyśmy czcili Pana naszą istotą:

przysłowia Rozdział 3 v 9-10
Czcij Pana swoją istotą i pierwiastkami wszelkiego wzrostu twego: i napełnią się obfite spichlerze twoje, i popękają Prasy Twoje winem.

unikaj bezczynności

przysłowia Rozdział 6 vs. 4-8

nie zasypiaj oczom, nie drzemaj powiekom. Wybaw się jako Sarna z ręki myśliwego, a jako ptak z ręki ptasznika. Idź do mrówki, leniwy, obacz jej drogi i bądź mądry, która nie mając przewodnika, nadzorcy, ani władcy, zapewnia jej pokarm latem i zbiera żywność na żniwo.

jak traktować sąsiadów

przysłowia Rozdział 3 v 27 – 30

Nie zachowuj dobra przed tymi, którym należy się, gdy jest w twojej mocy, aby to uczynić. Nie mów bliźniemu twemu: Idź, a wróć się, a jutro Dam, gdy będziesz miał, to przez Ciebie. Nie obmyślaj złego przeciwko bliźniemu twemu, gdyż bezpiecznie mieszka przy tobie. Nie walcz z człowiekiem bez przyczyny, jeśli ci nic złego nie uczynił.

unikaj niegodziwości

przypowieści Rozdział 4 vs.14-17
nie wchodź na ścieżkę niegodziwców i nie idź na drogę złych ludzi. Unikaj go, nie mijaj go, odwróć się od niego i odejdź. Albowiem oni nie śpią, jeźliby nie czynili zgorszenia; a sen ich odjęty jest, jeźliby nie spuścili niektórzy.

bo jedzą chleb niegodziwości i piją wino przemocy. Lecz droga Sprawiedliwych jest jako światłość jaśniejąca, która coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego. Ich droga niepobożnych jest jak ciemność; nie wiedzą, w co się potkną.

jak uniknąć ubóstwa

przypowieści 10 v 4
staje się biednym, który ma do czynienia z luźną ręką, ale ręka pracowitego czyni bogatym.

wartość rozwijania Twoich darów

przysłowia 18 v 16
dar człowieka czyni mu miejsce i przynosi go przed wielkimi ludźmi.

moralne i etyczne zachowanie

przysłowia 17 v 9
kto zakrywa przestępstwo, szuka miłości; ale kto powtarza sprawę, bardzo przyjaźni.

przysłowia 18 v 8
słowa mówcy są jak rany, i schodzą do najgłębszych części brzucha.

przypowieści 18 v 13
kto odpowie na sprawę, zanim ją rozwiąże, to mu głupota i wstyd.

Przysłowia 21 v 19
lepiej mieszkać na pustyni, niż z kobietą kłótliwą i gniewną.

Siedem Grzechów Głównych

Księga Przysłów zawiera szczegóły siedmiu grzechów głównych, których Pan nienawidzi:

Rozdział 6 v 17-19: dumne spojrzenie, kłamliwy język i ręce, które przelewają niewinną krew, serce, które wymyśla złe wyobrażenia, nogi, które są szybkie w bieganiu zgorszenie, fałszywe świadectwo, które mówi kłamstwo, i ten, który sieje niezgodę między braćmi.

cztery małe, ale mądre rzeczy

przysłowia opisują cztery rzeczy, które są małe, ale wykazują mądrość w sposobie, w jaki żyją:

Rozdział 30 vs.25-28: mrówki Tarą lud nie silny, ale przygotowują swoje mięso latem; conie są tylko słabym ludem, ale robią sobie domy w skałach; szarańcza nie ma króla, a mimo to wyruszają wszystkie z nich za pomocą Band; pająk chwyta ją za ręce i jest w pałacach królewskich.

cnoty kobiety

wreszcie przysłowia zawierają szczegóły wielu cnót, które kobieta powinna starać się posiadać. Niektóre z tych cnót obejmują:

Rozdział 31 wers 15-18: wstaje także, gdy jeszcze jest noc, i daje pokarm domownikom swoim, a część pannom swoim. Patrzy na pole i kupuje je; owocem rąk swoich sadzi winnicę. Opasuje biodra swoje siłą i wzmacnia ramiona. Widzi, że dobra jest kupiectwo jej, a świeca jej nie gaśnie w nocy.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, możesz znaleźć następujące posty biblijne na tej stronie cenne. Zachęcamy do kliknięcia na jeden z poniższych linków, aby poznać:-

12 praktycznych lekcji życia z Księgi Psalmu

20 potężnych wersetów z Księgi Psalmu do medytacji biblijnej

25 zachęcających wersetów biblijnych z Księgi Psalmu

25 potężnych wersetów biblijnych z Księgi Psalmu o sile

6 praktycznych lekcji z Księgi Przysłów przyjaźni

: 14 mądrych lekcji życia z książki

myśli końcowe

niech te odniesienia od najmądrzejszego człowieka, który kiedykolwiek żył, pobudzają nas do bycia lepszymi we wszystkich dziedzinach naszego życia. Podziel się swoimi ulubionymi wersetami z Księgi Przysłów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.