Articles

Levenslessen: zes lessen over vergeving

vergeving is het opgeven van de emotionele behoefte om iemand te straffen die je mishandeld heeft. Vergeven is niet gemakkelijk, maar je zult nooit gemoedsrust hebben totdat je dat doet.Jezus vertelde de gelijkenis van een man die een koning veel geld schuldig was. De man smeekte de koning om clementie. De koning, uit de goedheid van zijn hart, vergaf de man zijn schuld.

deze man confronteerde vervolgens iemand die hem een kleine schuld schuldig was. De tweede man smeekte om extra tijd, maar de vergeven man gooide hem in de gevangenis van schuldenaren. Toen de koning erachter kwam wat er gebeurd was, strafte hij de man die hij vergeven had en zei: “had u ook geen medelijden met uw mededienstknecht moeten hebben, zoals ik medelijden met u had?”

Jezus zei toen, “zo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien een ieder van u, vanuit zijn hart, zijn broeder zijn overtredingen niet vergeeft” (Matteüs 18:22-35 Matteüs 18:22-35 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een zeker Koning, die rekening zou houden met zijn knechten. En als hij begonnen was te rekenen, werd hem een gebracht, die hem tien duizend talenten schuldig was. Maar alzo hij niet hoefde te betalen, beval zijn Heer hem te verkopen, en zijn vrouw, en kinderen, en al wat hij had, en te betalen. De knecht dan viel neder, en aanbad Hem, zeggende: Heere, heb lankmoedigheid met mij, En Ik zal u allen betalen. Toen werd de heer van dien dienstknecht met ontferming bewogen, en liet hem los, en vergaf hem de schuld. Maar dezelve knecht ging uit, en vond een van zijn medeknechten, die hem honderd penningen schuldig was.: en hij sloeg hem de handen aan, en nam hem bij de keel, zeggende: betaal mij, wat gij schuldig zijt. En zijn mededienstknecht viel aan zijn voeten, en zocht Hem, zeggende: Heb lankmoedigheid met mij, En Ik zal u allen betalen. En hij wilde niet; maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betalen. En als zijn mededienstknechten zagen, wat er geschied was, waren zij zeer bedroefd, en kwamen en vertelden hun Heer alles, wat er geschied was. En zijn heer, nadat hij hem geroepen had, zeide tot Hem: Gij boze knecht! ik heb u al die schuld vergeven, omdat gij Mij begeerd hebt.: Zou ook gij niet ontfermd zijn geweest over uw mededienstknecht, gelijk als ik ontfermd was over u? En zijn Heer werd toornig, en gaf hem aan de folteraars, totdat hij zou betalen al wat hem verschuldigd was. Zo zal mijn hemelse Vader ook aan jullie doen, als jullie vanuit jullie hart niet een ieder zijn broeder hun zonden vergeven.American King James Versie×). Wanneer je weigert te vergeven, verdraai je niet alleen je eigen emoties in woede en wanhoop, je beschadigt je vermogen om te reageren op Gods vergeving.

de les van de gelijkenis is dat, omdat God ons barmhartigheid toont, wij barmhartigheid moeten tonen aan anderen. Genade is een gemeenschappelijk thema in Spreuken.

punten om op te bouwen

er is een aantal Hebreeuwse woorden vertaald barmhartigheid in de nieuwe koning Jacobus. Een veel voorkomend woord is dat “de houding van de liefde die barmhartigheid bevat” omvat. Het woord wordt gedefinieerd door “liefde, welwillendheid, vriendelijkheid, goede wil, gunst, genade, barmhartigheid, vroomheid, trouw, onfeilbare liefde, schoonheid” (NASB Hebreeuws/Grieks Sleutelstudie Bijbel). In de nieuwe Amerikaanse Standaardvertaling wordt dit woord soms weergegeven als “liefdesverdriet”, wat een deel van de betekenis weergeeft.

1. God toont genade in het leveren van verzoening voor onze zonden.Spreuken 16: 6 spreuken 16: 6 door barmhartigheid en waarheid wordt de ongerechtigheid gezuiverd: en door de vreze des Heren wijken de mensen af van het kwaad.American King James versie×: “in mercy and truth Atonement is provided for iniquity; And by the fear of the LORD one departs from evil.”

2. Genade moet een essentieel aspect zijn van iemands karakter.

Spreuken 3: 3-4 Spreuken 3:3-4 laat u de goedertierenheid en de waarheid niet verlaten; bind ze aan uw hals; schrijf ze op de tafel uws harten; zo zult gij genade en goed verstand vinden in de ogen van God en mensen.American King James Version×: “let not mercy and truth forsake you; bind ze om je nek, schrijf ze op de tafels van je hart, en vind zo gunst en hoge achting in de ogen van God en de mens.”

3. Genade is het product van het plannen om goed te doen.Spreuken 14: 22 spreuken 14:22 dwalen zij niet, die kwaad verzinnen? maar barmhartigheid en waarheid is voor hen die het goede beramen.American King James Version×: “Do they not go astray who devision evil? Maar de Erbarmer en de waarheid behoort aan hen die het goede beramen.”

goed gebeurt niet altijd natuurlijk. Het moet doordacht en gepland zijn. Vertaling van het Joodse Publicatiegenootschap: “wie het kwade beraamt, dwaalt af, terwijl wie het goede beraamt, standvastige liefde verdient.”

4. Genade brengt vriendelijkheid voort.

Spreuken 21: 21 Spreuken 21:21het volgende na gerechtigheid en barmhartigheid vindt leven, gerechtigheid en eer.
American King James Versie×: “Wie gerechtigheid en barmhartigheid volgt, vindt leven, gerechtigheid en eer.”

Jewish Publication Society translation: “hij die streeft naar goede en vriendelijke daden te doen bereikt leven, succes en eer.”

5. Genade levert voordelen op voor de persoon die het bezit.Spreuken 11: 17 spreuken 11: 17de Barmhartige mens doet goed voor zijn eigen ziel, maar hij die wreed is, beroert zijn eigen vlees.American King James versie×: “de Barmhartige man doet goed voor zijn eigen ziel, maar hij die wreed is, stoort zijn eigen vlees.”

Joodse Publicatiemaatschappij vertaling: “Een vriendelijk mens is goed voor zichzelf; een wreed man maakt zichzelf in moeilijkheden.”

6. Goed leiderschap is gebaseerd op genade.Spreuken 20: 28 (spreuken 20: 28) Mercy en waarheid bewaren de koning: en zijn troon wordt door barmhartigheid gehandhaafd.American King James versie×: “Mercy and truth preserve the king, and by lovingkindness he ubehores his throne.”

toepassing

genade is meer dan iemand gratie verlenen omdat je de macht hebt om dat te doen. Het is de oprechte uitdrukking van liefde jegens de persoon die verkeerd heeft gedaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.