Articles

21 waardevolle levenslessen uit het boek Spreuken

het boek Spreuken is gevuld met waardevolle levenslessen die u en ik kunnen implementeren in ons dagelijks leven. Dit bijbelse boek is deels geschreven door Salomo, zoon van Koning David. Salomo wordt ook beschouwd als de sleutelfiguur in het bijbelse boek Prediker.

hieronder volgen 21 waardevolle levenslessen uit het boek Spreuken:

Hoe vrienden te maken

het boek Spreuken dringt er bij u op aan om vrienden te hebben dat u en ik bereid moeten zijn om onze vriendschap met anderen uit te breiden.Spreuken chp 18 v 24 stelt:

een man die vrienden heeft moet zich vriendelijk tonen.De Betekenis van het vrezen van de Heer spreuken verklaart dat de vrees voor de Heer werkelijk de basis is van leven, kennis en wijsheid. Er bestaan verschillende verwijzingen naar het belang van het ontwikkelen van vrees voor de Heer.

Hoofdstuk 1 vs 7: De vreze des Heren is het begin van kennis: maar dwazen verachten wijsheid en instructie.Hoofdstuk 9 Vs. 10: De vreze des Heren is het begin van wijsheid: en de kennis van het Heilige begrip.

hoofdstuk 14 VS. 26: in de vreze des Heren is sterk vertrouwen: en zijn kinderen zullen een toevluchtsoord hebben.Hoofdstuk 14 VS. 27: de vreze des Heren is een fontein des levens, om af te wijken van de strikken des doods.Hoofdstuk 19 vs. 23: de vreze des HEEREN waakt over het leven: en hij, die het heeft, zal tevreden blijven; hij zal niet bezocht worden met het kwaad.

hoofdstuk 24 VS. 21: Mijn zoon, vrees den Heere en den koning, en bemoei u niet met degenen, die veranderd zijn.Hoofdstuk 22 vs. 4: door nederigheid en de vreze des Heren zijn rijkdom, eer en leven.

het belang van het verkrijgen van Wijsheid

Salomo, de wijste man die ooit geleefd heeft, beschreef wijsheid als het belangrijkste dat we zouden moeten zoeken, zelfs meer dan goud en robijnen. Hoofdstuk 2 vs. 10-11: wanneer wijsheid in uw hart binnengaat, en kennis aangenaam is voor uw ziel; Het verstand zal u bewaren, het verstand zal u bewaren.

hoofdstuk 7 Vs. 4: zeg tot wijsheid, Gij zijt mijn zuster; en bel begrip uw bloedverwant.Hoofdstuk 14 VS. 8: de wijsheid van de verstandigen is om zijn weg te begrijpen: maar de dwaasheid van dwazen is bedrog.Hoofdstuk 15 Vs. 7: de lippen van de wijzen verspreiden kennis: maar het hart van de dwazen doet dat niet.

hoofdstuk 16 vs. 16: hoeveel beter is het om wijsheid te krijgen dan goud! En om begrip te krijgen in plaats van gekozen te worden dan zilver!

hoofdstuk 16 VS. 20: Die wijselijk handelt, zal het goede vinden; en die op den HEERE vertrouwt, zal gelukkig zijn.

hoofdstuk 16 VS. 21: de wijze van hart zal voorzichtig worden genoemd: en de zoetheid van de lippen vermeerdert leren.

hoofdstuk 18 VS. 1: door begeerte Zoekt Een mens, die zichzelf gescheiden heeft, en vermengt zich met alle wijsheid.

hoofdstuk 24 vs. 3: door wijsheid wordt een huis gebouwd; en door begrip wordt het gevestigd.Hoofdstuk 24 VS. 5: Een wijs man is sterk; ja, een man van kennis vermeerdert kracht.

How to Train a Child

spreuken bieden waardevolle pareltjes over hoe een kind te trainen:

hoofdstuk 22 vs.6: Train een kind op de manier waarop hij zou moeten gaan: en als hij oud is, zal hij er niet van afwijken.

hoofdstuk 22 vs. 15: dwaasheid is gebonden in het hart van een kind: maar de staaf der correctie zal het ver van hem drijven.

hoofdstuk 23 vs. 13-14: houd geen correctie van het kind: want als gij slaat hem met de roede, zij zal niet sterven. Gij zult hem met den staf slaan, en zijn ziel uit de hel redden.

the Value in Diligence and Preparation

verschillende voorbeelden zijn te vinden in Spreuken over de waarde van diligence, planning en voorbereiding. Hieronder volgen enkele van deze referenties.

hoofdstuk 20 VS. 13: heb geen slaap lief, opdat gij niet tot armoede komt; open uw ogen, en gij zult tevreden zijn met brood.

hoofdstuk 22 vs. 29: zie je een man ijverig in zijn bedrijf? Hij zal staan voor koningen; hij zal niet staan voor gemene mensen.Hoofdstuk 29 vs. 18: waar geen visioen is, vergaan de mensen: maar wie de wet bewaart, is gelukkig.

hoofdstuk 30 Vs. 25: de mieren zijn een volk dat niet sterk is, maar ze bereiden hun vlees in de zomer.

Etiquette principes

hoe gedrag in verschillende omstandigheden en situaties wordt behandeld in het boek Spreuken.

hoofdstuk 20 VS. 1: wijn is een spotter, sterke drank woedt: en wie daardoor misleid wordt, is niet wijs.Hoofdstuk 23 vs1-3: Wanneer gij zit te eten met een heerser, overweeg dan ijverig wat er voor u is: en leg een mes op uw keel, als gij een man bent die hongerig is. Wees niet verlangend naar zijn lekkernijen: want zij zijn bedrieglijk vlees.

het voordeel van het beheersen van onze tong

het beheersen van onze mond is een belangrijke deugd die spreuken benadrukken. Spreuken 13 vs. 3 beschrijft een man die zijn tong bewaart als iemand die zijn leven bewaart. Aanvullende schriftuurlijke verwijzingen van dit voordeel zijn als volgt:

hoofdstuk 15 vs.2: de tong van de Wijzen gebruikt kennis recht: maar de mond van dwazen giet dwaasheid uit.Hoofdstuk 17 VS. 28: zelfs een dwaas, wanneer hij zijn vrede houdt, wordt wijs geacht: en wie zijn lippen sluit wordt geacht een man van verstand.

hoofdstuk 18 VS. 21: dood en leven zijn in de kracht van de tong: en zij die het liefhebben, zullen de vrucht ervan eten.Hoofdstuk 21 vs. 23: Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van moeilijkheden.Hoofdstuk 29 vs. 21: een dwaas spreekt zijn hele geest uit: maar een wijs man houdt het in tot daarna.

de noodzaak om ons humeur te beheersen

spreuken vermaant ons om onze drang om boos te worden te beheersen en beschrijft een persoon met zelfbeheersing als iemand met veel begrip in hoofdstuk 14 VS.29. Hieronder zijn aanvullende verzen die

hoofdstuk 12 vs. 16 ondersteunen: de toorn van een dwaas is momenteel bekend: maar een verstandig man bedekt schaamte.

hoofdstuk 14 VS. 17: Hij die snel boos is handelt dwaas: en een man van boze listen wordt gehaat.Hoofdstuk 16 vs. 32: hij die traag is is toorn is beter dan de machtige; en hij die zijn geest regeert dan hij die een stad inneemt.Hoofdstuk 19 vs. 11: de discretie van een man stelt zijn woede uit; en het is zijn glorie om een overtreding voorbij te laten gaan.

hoofdstuk 22 vs. 24-25: maak geen vriendschap met een boze man; en met een toornig man zult gij niet gaan; opdat gij Zijn wegen niet leert, en een strik uwer ziel niet krijgt.

hoofdstuk 29 vs. 22: Een boze man wekt ruzie op en een woedende man is overvloedig in overtreding.

het belang van mentorschap

spreuken in tal van verzen verwijst naar vrienden als raadgevers en mentoren. Er zijn verschillende geschriften in spreuken die u en ik aansporen om wijze raad te volgen. Spreuken instrueert ook dat onze vrienden ook mentoren moeten zijn. Of we het nu leuk vinden of niet, hun trekken zullen ons raken.

hieronder zijn enkele van deze verzen:-

spreuken Hoofdstuk 1 v 5 stelt:
een wijs man zal horen, en zal leren vergroten; en een man van begrip zal wijze raadgevingen bereiken.

spreuken hoofdstuk 15 v 22 stelt:
zonder Raad zijn ze teleurgesteld: maar in de veelheid van raadslieden zijn ze gevestigd.Spreuken hoofdstuk 27 v 17 stelt:
Ijzer scherpt ijzer; zo scherpt een man het gelaat van zijn vriend.Spreuken hoofdstuk 27 v 9 weerklinkt ook soortgelijke gevoelens:
zalf en parfum verheugen het hart: zo doet de zoetheid van een vriend van een man door hartige Raad.

de persoonlijkheid van vrienden

spreuken spoort u en ik duidelijk aan geen vrienden te zijn met mensen die boos en opvliegend zijn. Het aannemen van deze eigenschappen zal alleen maar problemen veroorzaken.Spreuken hoofdstuk 22 v 24-25 stelt:
maak geen vriendschap met een boze man; en met een woedende man zult gij niet gaan; opdat gij Zijn wegen niet leert, en een strik in uw ziel krijgt.
in plaats daarvan zouden jij en ik vrienden moeten kiezen die wijs zijn, zodat hun wijze uitspraken en levensstijl ons positief zullen beïnvloeden.

spreuken hoofdstuk 13 v 20 staten:Die met wijzen wandelt, zal wijs zijn; maar een metgezel der zotten zal verdelgd worden.

het voordeel van gehoorzaamheid aan ouders

spreuken spoort kinderen aan om hun moeder en vader te gehoorzamen.Spreuken Hoofdstuk 1 v 8-9
mijn zoon, hoor de instructie van uw vader, en verlaat de wet van uw moeder niet; want zij zullen een sieraad van genade zijn voor uw hoofd, en ketenen om uw nek.

spreuken hoofdstuk 4 v 1-2
Hoort, gij kinderen, de instructie van een vader, en woont bij om begrip te weten. Want Ik geef u goede leer, verlaat mijn wet niet.

spreuken hoofdstuk 6 vs. 20-22
mijn zoon, houd het gebod van uw vader, en verlaat de wet van uw moeder niet: bind ze voortdurend aan uw hart, en bind ze om uw nek. Wanneer gij gaat, zal het u leiden; wanneer gij slaapt, zal het u bewaren; en wanneer gij ontwaakt, zal het met u spreken.

de waarde van het eren van de Heer

spreuken adviseert ons dat we de Heer eren met onze substantie:

spreuken hoofdstuk 3 v 9-10
EER De Heer met uw substantie, en met de eerste vruchten van al uw inkomen: alzo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw persen zullen met Most uitbarsten.

vermijd nietsdoen

spreuken hoofdstuk 6 vs. 4-8

geef uw ogen geen slaap, niet slaap aan uw oogleden. Red u als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers. Ga heen tot den mier, gij luiaard! aanschouw haar wegen, en wees wijs; dewelke, geen gids, opziener of heerser hebbende, haar spijze geeft in den zomer, en haar spijze verzamelt in den oogst.

hoe behandel je buren

spreuken hoofdstuk 3 v 27-30

onthouden niet goed van hen aan wie het verschuldigd is, wanneer het in uw macht van uw hand is om het te doen. Zeg niet tot uw naaste: Ga heen, en kom weder, en morgen zal ik geven; als gij het hebt, zal het door u. Bedenk geen kwaad tegen uw naaste, want hij woont veilig bij u. Twist niet zonder oorzaak met een man, indien hij u geen kwaad gedaan heeft.

vermijd goddeloosheid

spreuken hoofdstuk 4 vs. 14-17
ga niet op het pad van de goddelozen, en ga niet in de weg van de boze mensen. Vermijdt het, gaat er niet aan voorbij, wend je er van af en ga weg. Want zij slapen niet, tenzij dat zij kwaad gedaan hebben; en hun slaap is weggenomen, tenzij dat zij sommigen doen vallen.

want zij eten het brood van goddeloosheid, en drinken de wijn van geweld. Maar het pad van de Rechtvaardige is als het stralende licht, dat meer en meer schijnt tot de volmaakte dag. De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, wat zij struikelen.

hoe armoede te voorkomen

spreuken 10 v 4
hij wordt arm die met een slappe hand te maken heeft: maar de hand van de ijver maakt rijk.

de waarde van het ontwikkelen van uw gaven

spreuken 18 v 16
een geschenk van een man maakt plaats voor hem, en brengt hem voor grote mannen.

moreel en ethisch gedrag

spreuken 17 v 9
hij die een overtreding bedekt, zoekt liefde; maar hij die een zaak herhaalt, scheidt zeer vrienden.

spreuken 18 v 8
de woorden van een verklikker zijn als wonden, en ze gaan naar beneden in de binnenste delen van de buik.Spreuken 18 v 13
wie een zaak beantwoordt voordat hij die draagt, is dwaasheid en schande voor hem.

Spreuken 21 v 19
het is beter om in de woestijn te wonen, dan met een twistzieke en boze vrouw.

de zeven hoofdzonden

het boek Spreuken geeft details van de zeven hoofdzonden die de Heer haat:

hoofdstuk 6 v 17-19: een trotse blik, een leugenachtige tong, en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat boze verbeeldingen bedenkt, voeten die snel zijn in het uitvoeren van onheil, een valse getuige die leugens spreekt, en hij die onenigheid zaait onder broeders.

vier kleine maar wijze dingen

spreuken beschrijft vier kleine dingen, maar toont wijsheid in de manier waarop ze leven:

hoofdstuk 30 vs. 25-28: de mieren tarra een volk niet sterk, toch bereiden ze hun vlees in de zomer; de conies zijn maar een zwak volk, maar maken ze hun huizen in de rotsen; de sprinkhanen hebben geen koning, maar gaan ze voort alle van hen door banden; de spin grijpt met haar handen, en is in koningen Paleizen.

deugden van een vrouw

tenslotte geeft spreuken details over de vele deugden die een vrouw zou moeten proberen te bezitten. Sommige van deze deugden omvatten:

hoofdstuk 31 vs.15-18: zij staat ook op terwijl het nog nacht is, en geeft vlees aan haar huishouden, en een deel aan haar Maagden. Zij beschouwt een akker, en koopt het; met de vrucht harer handen plant zij een wijngaard. Zij omgord haar lenden met kracht, en sterkt haar armen. Zij ziet, dat haar koopwaar goed is; haar kaars gaat des nachts niet uit.

als u dit artikel leuk vond, kunt u de volgende bijbelse berichten op deze website waardevol vinden. Voel je vrij om te klikken op een van de onderstaande links om te verkennen:-

12 praktische levenslessen uit het boek Psalm

20 krachtige verzen uit het boek Psalm voor Bijbelse meditatie

25 bemoedigende Bijbelverzen uit het boek Psalm

25 krachtige Bijbelverzen uit het boek Psalm over kracht

6 praktische lessen uit het boek Spreuken van vriendschappen

Prediker: 14 wijze levenslessen uit het boek

laatste gedachten

mogen deze verwijzingen van de wijste man die ooit heeft geleefd ons aanzetten om beter te zijn op alle gebieden van ons leven. Voel je vrij om je favoriete verzen uit het boek Spreuken te delen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.